Головна » Каталог » Економіка » Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти купити книгу

Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. Ірина Лук'яненко

Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти
ISBN: 978-966-518-298-6
Рік видання: 2004
Мова: українська
Формат: 60x90/16
Обкладинка: м`яка
Кількість сторінок: 542
15 $
Немає в наявності
У монографії розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти моделювання механізму бюджетного регулювання на різних ієрархічних рівнях. 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, маґістрантів, аспірантів і широке коло фахівців.

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГОМОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Бюджет як державний регулятор та стимул до економічного зростання
1.2. Проблеми формалізації бюджетної політики та інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток
1.3. Особливості загальної структури бюджетної системи України та економіко-правові аспекти її функціонування
1.4. Аналіз формування та значення бюджетів місцевих органів влади України в системі фінансово-виробничих відносин
1.4.1. Порівняльний аналіз практики формування місцевих фінансів до та після прийняття Бюджетного кодексу
1.4.2. Особливості міжбюджетної взаємодії
1.5. Важливість і сутність моделювання механізму бюджетного регулювання на основі економетричних моделей
1.6. Застосування сучасних економетричних методів у моделюванні бюджетних процесів на різних рівнях ієрархії
1.6.1. Коінтеграція та проблеми хибної регресії у моделюванні бюджетних процесів
1.6.2. Проблеми раціональних та адаптивних очікувань у моделюванні бюджетних процесів в Україні
1.6.3. Критерії точності та якості прогнозів
1.7. Особливості моделювання бюджетних процесів на мезорівні
1.7.1. Необхідність прогнозів при складанні місцевих бюджетів
1.7.2. Особливості використання моделей лонгітюдних даних у моделюванні регіональної політики
1.8. Основні напрями сучасного економетричного моделювання бюджетних процесів на макро- та мезо-рівнях


Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ КОМПЛЕКСРОЗРОБКИ ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МАКРОЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В КОНТЕКСТІБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Концептуальні основи методології побудови типової макроеконометричної моделі для аналізу взаємодії основних секторів
2.2. Системний підхід як інструмент формалізації типової макроеконометричної моделі України
2.2.1. Формалізація підсистеми реального сектору економіки України
2.2.2. Формалізація підсистеми зовнішнього сектору економіки України
2.2.3. Формалізація підсистеми монетарного сектору економіки України
2.2.4. Формалізація підсистеми ринку праці для економіки України
2.2.5. Формалізація підсистеми бюджетного сектору економіки України
2.2.6. Характеристика ендогенних та екзогенних змінних загальної макроеконометричної моделі України
2.3. Аналіз можливих сценаріїв та чутливості моделі до екзогенних шоків
2.3.1. Методологія розробки сценаріїв на основі макроеконометричних моделей
2.3.2. Методологія визначення основних мультиплікаторів
2.4. Порівняльний аналіз та особливості розробленої моделі
2.5. Методологія виокремлення підсистем із загальної макромоделі (на прикладі бюджетного сектору)
2.5.1. Основні етапи виокремлення підсистеми із загальної макромоделі на прикладі бюджетного сектору
2.5.2. Алгоритм оцінювання прогнозної якості виокремленої підсистеми бюджетного сектору та побудови сценаріїв


Розділ 3. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНЕМОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЗМІНИ ФІСКАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

3.1. Концептуальний варіант динамічної макроеконометричної моделі України
3.1.1. Принципові відмінності динамічних моделей з механізмом довгострокового пристосування від класичних
3.1.2. Концепція типової макроеконометричної моделі України з механізмом довгострокового пристосування
3.2. Особливості специфікації та моделювання на основі динамічних систем рівнянь
3.3. Аналіз функцій імпульсних відгуків в динамічних моделях
3.4. Інструментально-програмний комплекс моделювання та аналізу фіскальних шоків в економіці України
3.4.1. Теоретичне підґрунтя для моделювання та аналізу фіскальних шоків в економіці на основі структурних вектор-авторегресійних моделей (SVAR)
3.4.2. Проблеми ототожнення та оцінювання вектор-регре-сійних моделей в структурній формі при моделюванні фіскальних шоків
3.4.3. Формалізований алгоритм оцінювання фіскальних шоків
3.4.4. Моделювання динамічного ефекту фіскальних шоків для української економіки та аналіз результатів
3.4.4.1. Аналіз вхідної інформації
3.4.4.2. Економетрична ідентифікація фіскальних шоків для економіки України та аналіз отриманих результатів
3.4.5. Побудова функцій імпульсних відгуків та аналіз динамічних ефектів фіскальних шоків
3.4.6. Аналіз моделей на чутливість
3.5. Аналіз можливих варіантів бюджетного регулювання при виникненні фіскальних шоків

Розділ 4. РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЯЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

4.1. Особливості моделювання доходної та видаткової частин Зведеного бюджету України
4.2. Алгоритм агрегування вхідної інформації для еконо-метричного моделювання основних складових бюджету України
4.2.1. Основні принципи та алгоритм агрегування доходної частини бюджету України
4.2.2. Основні типи видатків та принципи агрегування видаткової частини бюджету України
4.3. Методологічні основи економетричного моделювання основних статей доходної частини бюджету України на основі класичних підходів
4.4. Методологічні основи економетричного моделювання основних статей видаткової частини бюджету України на основі класичних підходів
4.5. Особливості сучасних економетричних підходів до моделювання бюджетних показників
4.6. Порівняльний аналіз властивостей різних методів моделювання доходної та видаткової частин Державного бюджету України
4.7. Методологічні основи економетричного моделювання основних статей доходної частини бюджету України на основі сучасного апарату коригування помилки (ЕСМ)
4.7.1. Особливості використання апарату коригування помилки на практиці
4.7.2. Економетричне моделювання основних статей доходної частини бюджету на основі ЕСМ для української економіки
4.8. Оперативне моделювання основних складових доходної частини за допомогоюARIMA-моделей
4.9. Порівняння результатів моделювання доходної частини бюджету класичними та сучасними економетричними методами
4.9.1. Методологічні аспекти ефективної модифікації рег-ресійних моделей після проведення моделювання за допомогою сучасного інструментарію
4.9.2. Порівняння результатів моделювання, отриманих на основі ЕСМ-,ARIMA-моделей та класичних моделей
4.10. Розробка та порівняльний аналіз комплексу економетричних моделей сукупних доходів та сукупних видатків Зведеного бюджету України
4.10.1. Основні припущення при моделюванні сукупних доходів та видатків
4.10.2. Моделювання сукупних доходів та видатків на основі класичних підходів
4.10.3. Дистрибутивно-лагові моделі оцінювання сукупних доходів та видатків Зведеного бюджету України
4.10.4. Симультативні системи рівнянь одночасного моделювання сукупних доходів та видатків Зведеного бюджету України
4.10.5. AR- та VECM-моделі одночасного моделювання сукупних доходів та видатків Зведеного бюджету України
4.10.6. Особливості розробкиARIMA-моделей для прогнозування сукупних доходів та видатків Зведеного бюджету України
4.10.7. Порівняльний аналіз результатів моделювання сукупних доходів та видатків Зведеного бюджету України на основі різних підходів


Розділ 5. ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИМОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

5.1. Особливості моделювання механізму бюджетного регулювання та формування місцевих бюджетів на сучасному етапі розвитку економіки України
5.2. Економіко-математична та емпірична оцінки збіжності (конвергенції) регіонів України
5.2.1. Економіко-математичне моделювання збіжності регіонів
5.2.2. Економетричне моделювання збіжності регіонів України та аналіз результатів розрахунків
5.3 Розробка комплексу економетричних моделей основних статей надходжень до місцевих бюджетів
5.3.1. Особливості моделювання надходжень до місцевих бюджетів
5.3.2. Економетричні моделі основних статей надходжень до місцевих бюджетів та аналіз результатів
5.4. Розробка комплексу економетричних моделей основних статей видатків місцевих бюджетів та аналіз результатів
5.4.1. Реформа видатків та особливості моделювання видатків місцевих бюджетів
5.4.2. Економетричні моделі основних статей видатків місцевих бюджетів
5.5. Моделювання розподілу трансфертів між регіонами України
5.5.1. Особливості формалізації міжбюджетних відносин в Україні
5.5.2. Розробка алгоритму вимірювання рівня розвитку та економічного потенціалу регіонів України
5.5.3. Моделювання механізму розподілу трансфертів між регіонами України

Висновки та рекомендації
Додатки
Перелік посилань

У продажу наявні примірники з потертою обкладинкою. Ціна — 50 грн.
У коментарі до замовлення вказуйте "Уцінка".

Рекомендуємо

Відгуки (0)

+ Додати відгук